• Вашата ценова оферта е празна

GDPR

Съгласно акт № 18/2018 сб. относно защитата на личните данни и изменението на някои закони и в съответствие с Регламент на ЕП и R (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, отм. Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните) Защита на личните данни в администратора Считано от 25.5.2018 г. всички лични данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, отменяща Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните – по-долу „Регламентът“).

 

 

Подробности за оператора

 

Идентификационни данни на оператора:

 

 

 

Име на компанията: ADRIATIK STONE a.s.

Седален офис: Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky

ID: 46 915 460

Steuernummer: 2023660166

ДДС номер: SK2023660166

Регистриран в: Търговски регистър на Районен съд на Нитра

Раздел: Съб

Приложка №: 10462 / N

От името на което действа: Feriz Mazreku

 

 

Каква е политиката за поверителност?

 

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани сигурно, в съответствие с политиката за сигурност на ADRIATIK STONE a.s. за времето, необходимо за изпълнение на целта на обработката. Само операторът ще има достъп до вашите лични данни; лица, упълномощени от администратора да обработват лични данни; определени посредници, които обработват лични данни въз основа на инструкциите на администратора, от името на администратора и в съответствие с политиката за сигурност на администратора и субектите, на които администраторът е длъжен да предостави лични данни по закон. Вашите лични данни ще бъдат архивирани в съответствие с правилата за съхранение на оператора. Ако вашите лични данни са архивирани в архивни хранилища, тези данни ще бъдат изтрити в съответствие с индивидуалните правила за архивиране. Данните, съхранявани в архивните хранилища, се използват за навигация по инциденти със сигурността, по-специално пробиви на данни, дължащи се на инцидента със сигурността.

 

 

 

Какви са правата ви като субект на данни?

 

Правото да поискате достъп до лични данни, отнасящи се до администратора:

 

Субектът на данните има право да получи потвърждение от администратора дали личните му данни се обработват и ако е така, да има достъп до тези лични данни и следната информация:

 

цели на обработка;

съответните категории лични данни;

получателите или категориите получатели, на които са били или ще бъдат предоставени личните данни, по-специално получатели в трети държави или международни организации;

ако е възможно, очаквания период на съхранение на лични данни или, ако това не е възможно, критериите за определянето му;

съществуването на правото да се изисква от администратора да коригира, изтрие или ограничи обработването на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или правото на възражение срещу такова обработване;

право на подаване на жалба до надзорния орган;

ако личните данни не са получени от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;

наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, параграф 2. 1 и 4 от Наредбата и в тези случаи най-малко смислена информация за използваната процедура, както и значението и очакваните последици от такава обработка за субекта на данните.

 

 

Когато личните данни се прехвърлят към трета държава или международна организация, субектът на данните има право да бъде информиран за адекватните гаранции относно трансфера съгласно член 46 от Регламента.

 

Администраторът предоставя копие от обработваните лични данни. Операторът може да начисли разумна такса, съответстваща на административните разходи за всякакви допълнителни копия, поискани от заинтересованото лице. Ако заинтересованото лице е изпратило искането по електронен път, информацията се предоставя в често използвана електронна форма, освен ако заинтересованото лице не е поискало друг метод. Правото на получаване на копие не трябва да засяга неблагоприятно правата и свободите на другите.`

 

 

 

Право на коригиране на лични данни:

 

Субектът на данните има право да накара администратора да коригира неверни лични данни, отнасящи се до него, без ненужно забавяне. По отношение на целите на обработването, субектът на данните има право да допълва непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

 

 

 

Право на изтриване (право на „забравяне“):

 

Субектът на данните също има право личните данни, отнасящи се до администратора, да бъдат изтрити без неоправдано забавяне, а администраторът е длъжен да изтрие личните данни без ненужно забавяне, ако е налице някоя от следните причини:

 

личните данни вече не са необходими за целите, за които са получени или обработени по друг начин;

субектът на данните оттегля съгласието, въз основа на което се извършва обработването в съответствие с член 6, параграф 2. 1 буква (а) или член 9, параграф 1 2 буква (a) Регламенти и, освен ако няма друго правно основание за обработка;

субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2. 1 от Наредбата и не превъзхождат никакви законни причини за обработкат.е. засегнатото лице възразява срещу обработването, предвидено в член 21, параграф 2. 2 Правилник;

личните данни са били обработвани незаконно;

личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази правно задължение съгласно правото на Съюза или правото на държавата членка, на която е подчинен администраторът;

лични данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество съгласно член 8, параграф 1. 1 от наредбата.

Правото на изтриване не се прилага, ако е необходима обработка:

 

да упражнява правото на свобода на изразяване и информация;

да изпълни правно задължение, изискващо обработване съгласно правото на Съюза или правото на държавата членка, на която е подчинен администраторът, или да изпълни задача, извършена в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора;

на съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с чл.9, ал.2. 2 буква (h) и (i), както и член 9, параграф 2. 3 от наредбата;

за архивни цели в обществен интерес, за научни или исторически изследователски цели или за статистически цели съгласно чл. 89, ал. 2. 1 от Регламента, ако е вероятно посоченият по-горе закон да направи невъзможно или сериозно затруднено постигането на целите на такова обработване, или

за доказване, отстояване или защита на правни претенции.

 

 

Право на ограничаване на обработката:

 

Субектът на данните има право да накара администратора да ограничи обработването в един от следните случаи:

 

субектът на данните оспорва точността на личните данни през период, позволяващ на администратора да провери точността на личните данни;

обработването е незаконно и субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни и вместо това призовава за ограничаване на тяхното използване;

администраторът вече не се нуждае от лични данни за целите на обработването, но субектът на данните се нуждае от тях, за да докаже, отстоява или защитава правни искове;

съответното лице е възразило срещу обработването по член 21, параграф 1. 1 от наредбата, докато се провери, че легитимните причини от страна на оператора надделяват над законните причини на заинтересованото лице.

 

 

Когато обработването в съответствие с горното е ограничено, такива лични данни, с изключение на запазването, се обработват само със съгласието на субекта на данните или за установяване, отстояване или защита на правни искове или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от по-висш обществен интерес или държава-членка. Администраторът информира съответното лице, което е достигнало ограничението за обработване в съответствие с горното, преди ограничението за обработване да бъде отменено.

 

 

 

Право на преносимост на данни:

 

Субектът на данните има право да получи лични данни за него или нея, които е предоставил на администратора, в структуриран, често използван и машинно четим формат, и има право да прехвърли тези данни на друг администратор без да бъде възпрепятствано от администратора, на когото са предоставени личните данни, ако: (а) обработването се основава на съгласие в съответствие с член 6, параграф 2; 1 буква (а) или член 9, параграф 1 2 буква а) от регламента или в договор съгласно член 6, параграф 1 1 буква и б) ако обработката се извършва с автоматизирани средства.

 

При упражняване на правото си на преносимост на данните субектът на данните има право да прехвърля лични данни директно от един администратор на друг, доколкото е технически възможно.

 

Правото на преносимост на данни не трябва да засяга неблагоприятно правата и свободите на другите.

 

 

 

Право на възражение срещу обработката, включително възражения срещу профилиране (ако има такива):

 

Субектът на данните има право да възрази по всяко време, на основания, свързани с неговата или нейната конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него или нея, което се извършва съгласно член 6, параграф 2. 1 буква д) или е) от регламента, включително възражения срещу профилиране въз основа на тези разпоредби. Администраторът не може допълнително да обработва лични данни, освен ако не докаже необходимите легитимни причини за обработването, които надделяват над интересите, правата и свободите на субекта на данните, или причините за доказване, отстояване или защита на правни искове. Когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни, които го или нея, за целите на този маркетинг, включително профилиране, доколкото те се отнасят до такъв директен маркетинг. Ако субектът на данните възрази срещу обработването за целите на директния маркетинг, личните данни вече не могат да бъдат обработвани за такива цели.

 

 

 

Право на подаване на жалба до надзорния орган:

 

Без да се засягат каквито и да било други административни или съдебни средства за защита, всяко заинтересовано лице има право да подаде жалба до надзорния орган, по-специално в неговата/нейната държава-членка на обичайно местопребиваване, място на работа или предполагаемо нарушение, ако счита че обработването на лични данни: което е в нарушение на настоящия регламент. Надзорният орган, до който е подадена жалбата, информира жалбоподателя за напредъка и резултата от жалбата, включително за възможността за съдебно средство за защита съгласно член 78.към която субектът на данните отправя жалбата си в обосновани случаи, означава Службата за защита на личните данни на Словашката република.

 

 

 

Право на оттегляне на съгласието за обработка:

 

Когато правното основание за обработката на лични данни е съгласието на субекта на данните, субектът на данните има право да оттегли съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди неговото или нейното оттегляне. Правото на оттегляне на съгласието по всяко време, дори преди изтичането на срока, за който е дадено съгласието, може да бъде упражнено от заинтересованото лице по следните начини:

 

по електронна поща, изпратена на адрес osobneudaje@aderiatikstone.com (въведете текста „GDPR – оттегляне на съгласие“ в темата)

чрез изпращане на писмена заявка до адреса на седалището на оператора Komárňanská cesta3, 940 02 Nové Zámky (посочете текста „GDPR – оттегляне на съгласие“ на плика).

 

 

Каква е целта и правното основание на обработката на лични данни? Какви са категориите получатели на лични данни? Какъв е срокът на съхранение на обработваните лични данни? Администраторът предава ли лични данни на трета държава или международна организация? Цялата информация е налична в таблицата. Приложение, озаглавено Запис на дейностите по обработка на оператора

 

 

 

Операторът използва ли личните ви данни за автоматизирано индивидуално вземане на решения?

 

Операторът няма да използва вашите лични данни за автоматизирано вземане на решения и операторът няма да използва профилиране по отношение на служителите.

 

 

 

Какви са законните интереси на оператора?

 

Операторът е длъжен да разработи т.нар тест за пропорционалност (сравнителен тест) в случай, че желае да използва т. нар. обработка на лични данни като правно основание. легитимен интерес.

 

Легитимните интереси на оператора са по смисъла на чл. 6 ал. 1 буква е) Правила:

 

Клиентски записи

Регистър на доставчиците

Досиета на служителите

Мрежова и информационна сигурност

камерен запис на служители § 13 ал. 4 ЗП

запис с камера

Преди обработката на лични данни на заинтересованите лица, операторът извършва т.нар тест за пропорционалност (сравнителен тест) за всеки от посочените по-горе легитимни интереси, при който оценява неговата легитимност, необходимост, целесъобразност, пропорционалност, както и прилагането на адекватни гаранции за защита на правата и свободите на заинтересованите лица.

 

 

 

Ами ако обработването на лични данни е законово или договорно изискване?

 

Ако предоставянето на лични данни е законово/договорно изискване, вие като заинтересовано лице сте длъжни да предоставите тези лични данни. Непредоставянето на личните данни, необходими за сключване на договора, може да доведе до несключване на договорните отношения.

 

 

 

Как мога да възразя срещу обработването на личните ви данни?

 

В случай на възражение относно обработката на вашите лични данни, имате право да подадете жалба или искане в писмена форма на адреса на оператора ADRIATIK STONE as, Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky, или на e-mail : osobneudaje@adriatikstone.com. Лицето, отговарящо за обработката на жалби/искания, свързани със защитата на личните данни, се назначава като упълномощено лице mail osobneudaje@adriatikstone.com.